Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden RCkopen.nl/Denza-rc
Onze levering en garantievoorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Denza: de onderneming die onder de handelsnaam DENZA, is gevestigd te Ulft, Slingestraat 7, 7071 VA Ulft.
www.rckopen.nl
www.denza-rc.nl
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van DENZA gesloten worden
en waarbij DENZA partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.
Door het tot standkomen van een overeenkomst tussen jou en DENZA middels de procedure zoals deze is omschreven
in artikel 3 van deze Voorwaarden,
accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door DENZA worden afgeweken,
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van DENZA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DENZA ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.
2.4 DENZA heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van DENZA zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen.

4. TRANSPORT EN KOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor DENZA. Op het moment van aflevering van
het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door DENZA
kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt enkele dagen.5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door DENZA overschreden wordt, zal DENZA je
hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om
de overeenkomst met DENZA te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan DENZA te melden.
6.LEVERING
Levering geschiedt doorTNTPost
7. NIET GOED, GELD TERUG
7.1 Indien binnen 7 dagen nadat je het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door jou
bestelde, heb je twee mogelijkheden:
(a) je kunt DENZA schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige
gedeelte van het product; of
(b) je kunt de overeenkomst met DENZA ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan DENZA te melden.
7.2 Indien je DENZA vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van
het product, moet je het product (in de originele verpakking) aan DENZA terugsturen. DENZA zal het product dan
binnen 15 werkdagen nadat hij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen.
De kosten van het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan jou terugsturen van het product komen
voor rekening van DENZA, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan
het product aan jou te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is DENZA niet verplicht het gebrek
aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. DENZA zal het product dan in
dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van jou ontvangen heeft.
7.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan DENZA te retourneren.
De kosten van retourzending zijn voor jou rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op je rekening
teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES
8.1 Op de door DENZA geleverde producten bestaat een garantie van 3 maanden. Dit is de garantie zoals die door Denza op zijn producten geleverd wordt. 8.2 Al onze artikelen zijn getest op eventuele defecten.
Blijkt dat het artikel na ontvangst toch een defect vertoont, dan kunt u dat via e-mail aan Denza bekend maken (info@denza-rc.nl).
Hierop ontvangt u binnen enkele dagen van ons een reactie.
8.3 U wordt verzocht het defecte artikel aan Denza te retourneren.
Indien Denza constateert dat het daadwerkelijk een fabrieksdefect betreft, ontvangt u van Denza, indien op voorraad, hetzelfde artikel retour.
Daarnaast zal Denza u het aankoopbedrag retourneren indien het betreffende artikel niet op meer leverbaar is.
8.4 De garantie geldt alleen als het betreffende artikel, inclusief alle onderdelen, met de originele verpakking en aankoopnota
naar Denza teruggestuurd wordt.
Indien het niet om een fabrieks fout gaat wordt er € 28,00 onderzoeks kosten in rekening gebracht.
Wij geven alleen garantie op fabrieksfouten. Schade door ondeskundig gebruik of het laten botsen, vallen of neerstorten van de artikelen valt niet onder enige garantie,hopelijk u begrip hiervoor.

9. KLACHTEN
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door
DENZA serieus in behandeling worden genomen.

10. PRIVACY
10.1 DENZA zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door DENZA kunnen nakomen van de overeenkomst die
hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een
product bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met DENZA waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je
uitdrukkelijke toestemming aan DENZA voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen.
Met de uitzondering dat deze aanbiedingen alleen afkomstig zijn voor producten en diensten van DENZA.

11. KLANTENSERVICE VAN DENZA
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
DENZA
Slingestraat7
7071 VA Ulft
E-mail:info@denza-rc.nl